Sự chi trả

Hệ thống thanh toán an toàn

ALL-TEST Pro có thể chấp nhận thanh toán một cách an toàn bằng biểu mẫu tuân thủ PCI bên dưới. Trong tất cả các lần truyền, dữ liệu của bạn được mã hóa, không có thông tin thanh toán nào được lưu trữ trên trang web và dữ liệu được lưu trữ trong môi trường an toàn bằng ShieldQ. Vui lòng xem bên dưới những gì Shield cung cấp.

  • Chứng nhận PCI DSS
  • Chứng nhận ISO-27001
  • Tuân thủ HIPAA
  • Tuân thủ Chỉ thị bảo vệ dữ liệu của EU.